AJO ensemble, Bodø

Music of Keiko Harada,  Charlotte Seither, Frederic Rzewski, Rick Burkhardt, Leah Asher